Jawaban untuk film "Innocence of Muslim" yang menghina Rasulullah

[Bahasa Indonesia]
Inilah jawaban Muslim untuk film "Innocence of Muslim" yang menghina Rasulullah !!!

Aku adalah Muslim,
Aku bangga menjadi Muslim,
karena sejarah membuktikan..

Bukan Muslim yang memulai perang dunia pertama.
Bukan Muslim yang memulai perang dunia kedua.
Bukan Muslim yang menghancurkan hiroshima dan nagasaki dengan menggunakan bom atom.
Bukan Muslim yang membunuh 200 juta indian amerika Utara.
Bukan Muslim yang menghabisi 80 juta indian amerika Selatan.
Bukan Muslim yang Membunuh 90 juta aborigin australia.
Bukan Muslim yang mengambil 180 juta orang afrika sebagai budak lalu membuang 70 persen dari mereka yang meninggal ke lautan atlantik.
Bukan Muslim yang menjajah Indonesia, Bosnia, Afghanistan, Ethopia, Checnya, Suriah dan negara" lainnya..
Bukan Muslim yang memulai kasus poso, ambon, maluku, dan papua.
Bukan Muslim yang memfitnah irak dengan senjata pemusnah massal yang ternyata cuma isapan jempol belaka.
Bukan Muslim yang serakah merebut ladang minyak Timur Tengah.
Bukan Muslim yang suka menghina nabi dan agama lain.

Dan aku bangga..
Walau Islam tidak pernah teriak teriak sebagai agama damai, tapi Muslim tidak pernah menyerang siapa siapa.
Walau Islam tidak pernah teriak teriak HAM dan toleransi, tapi Muslim paling toleransi
dibanding "PENDEKAR HAM" Amerika yang rasis kepada kulit hitam,
dibanding perancis yang melarang jilbab,
dibanding swedia yang melarang Adzan,
dibanding swiss yang melarang pendirian Masjid.

Muslim mayoritas itu toleransi
Muslim minoritas itu PEMBERANI.
Tapi tidak ada toleransi untuk melanggar perintah ALLAH SWT.
Muslim bukan anjing yang serakah dengan nafsu menjajah.
Muslim bukan babi yang rakus nafsu membumi hangus.
Muslim bukan monyet licik yang selalu menebarkan fitnah.
Muslim tidak pernah mencari musuh dan
Muslim HARAM lari dari yang memusuhinya.

Maaf BroadCast ini terkirim ke Facebook or twiiter kalian. Kami sedang dihina dengan luar biasa, maka kami angkat fakta fakta ini demi membela agama kami. Allahu Akbar !

Sumber : Broadcast Blackberry (maaf kalau google translete nya berantakan dalam kosa kata) :P

[English]
This is the Muslim response to the film "Innocence of Muslims" who insult the Messenger of Allah!!!

I am a Muslim,
I'm proud to be Muslim,
because history proves ..

It was not Muslims who started the first world war.
It was not Muslims who started the second world war.
It was not Muslims that destroyed Hiroshima and Nagasaki with atomic bombs.
It was not Muslims who killed 200 million North American Indian.
It was not Muslims who kill 80 million Indian South America.
Not Muslims Kill 90 million aboriginal Australia.
It was not Muslims who took the 180 million people of Africa as slaves and then discard 70 percent of those who died to the Atlantic ocean.
It was not Muslims who colonized Indonesia, Bosnia, Afghanistan, Ethiopia, Chechnya, Syria and the other "..
It was not Muslims who started the case of Poso, Ambon, Maluku and Papua.
Not defame Muslim Iraq with weapons of mass destruction that turned out to be just a figment.
Muslim is not a greedy seize the Middle East oil fields.
It was not Muslims who likes to insult the prophet and other religions.

And I'm proud of ..
Although Islam has never shouted shouted as a peaceful religion, but Muslims never attacked anyone whom.
Although Islam has never shouted shouted rights and tolerance, but the tolerance of Muslim
than "HAM Swordsman" Americans are racist to blacks,
than the French headscarf ban,
Swedish than banning Adhan,
than swiss prohibiting the establishment of mosques.

That the majority of Muslim tolerance
Courageous Muslim minority.
But there is no tolerance to disobey GOD Almighty.
Muslim is not a greedy dog with lust colonize.
Muslim is not a greedy pig lust scorched earth.
Muslim is not a monkey cunning that always spread slander.
Muslims never make enemies and
Muslim HARAM run from the enemies.

Sorry broadcast is sent to Facebook or Twiiter you. We were insulted by the extraordinary, then we lift these facts and to defend our religion. Allahu Akbar!

Sources: Blackberry Broadcast

[french]
Il s'agit de la réponse des musulmans au film "Innocence des musulmans" qui insultent le messager d'Allah!

Je suis un musulman,
Je suis fier d'être musulman,
parce que l'histoire prouve ..

C'était pas des musulmans qui ont commencé la première guerre mondiale.
C'était pas des musulmans qui ont commencé la seconde guerre mondiale.
Ce n'était pas des musulmans qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki par des bombes atomiques.
Ce n'était pas des musulmans qui ont tué 200 000 000 Amérique du Nord.
C'était pas des musulmans qui tuent 80 millions indien d'Amérique du Sud.
Non musulmans Tuez 90 millions autochtones en Australie.
Ce n'était pas des musulmans qui ont pris les 180 millions d'habitants de l'Afrique comme esclaves puis jetez 70 pour cent de ceux qui sont morts à l'océan Atlantique.
Ce n'était pas des musulmans qui ont colonisé l'Indonésie, de la Bosnie, l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Tchétchénie, la Syrie et l'autre "..
C'était pas des musulmans qui ont commencé le cas de Poso, Ambon, Maluku et la Papouasie.
Pas diffamer musulmans en Irak avec des armes de destruction massive qui s'est avéré être juste une fiction.
Musulman n'est pas un gourmand saisir les champs de pétrole du Moyen-Orient.
C'était pas des musulmans qui aime insulter le prophète et les autres religions.

Et je suis fier de ..
Bien que l'Islam n'a jamais crié crié comme une religion pacifique, mais les musulmans n'ont jamais attaqué personne qui.
Bien que l'Islam n'a jamais crié crié des droits et de la tolérance, mais la tolérance des musulmans
que "HAM" Swordsman Américains sont racistes aux Noirs,
que l'interdiction française de voile,
Suédois que l'interdiction de Adhan,
que suisse interdisant la création de mosquées.

Que la majorité de la tolérance musulmane
Courageux minorité musulmane.
Mais il n'y a pas de tolérance de désobéir à Dieu Tout-Puissant.
Musulman n'est pas un chien avide de luxure coloniser.
Musulman n'est pas un cochon avide soif de la terre brûlée.
Musulman n'est pas un singe malin qui a toujours répandre la calomnie.
Les musulmans ne font jamais ennemis et
Musulmane HARAM exécuter des ennemis.

Désolé de diffusion est envoyé sur Facebook ou Twiiter vous. Nous avons été insultés par l'extraordinaire, alors nous lever ces faits et de défendre notre religion. Allahu Akbar!

Sources: Blackberry diffusion

[sweedish]
Detta är den muslimska svar på filmen "oskuld muslimer" som förolämpar Guds Sändebud!

Jag är muslim,
Jag är stolt över att vara muslim,
eftersom historien visar ..

Det var inte muslimer som startade första världskriget.
Det var inte muslimer som startade andra världskriget.
Det var inte muslimer som förstörde Hiroshima och Nagasaki med atombomber.
Det var inte muslimer som dödade 200 miljoner nordamerikanska indiska.
Det var inte muslimer som dödar 80 miljoner indiska Sydamerika.
Inte muslimer Döda 90 miljoner aboriginal Australien.
Det var inte muslimer som tog de 180 miljoner människor i Afrika som slavar och sedan kasta 70 procent av dem som dött i Atlanten.
Det var inte muslimer som koloniserade Indonesien, Bosnien, Afghanistan, Etiopien, Tjetjenien, Syrien och den andra "..
Det var inte muslimer som startade för Poso, Ambon, Maluku och Papua.
Inte förtala muslimska Irak med massförstörelsevapen som visade sig vara bara ett påhitt.
Muslim är inte en girig gripa Mellanöstern oljefält.
Det var inte muslimer som gillar att förolämpa profeten och andra religioner.

Och jag är stolt över ..
Även islam har aldrig skrek skrek som en fredlig religion, men muslimer aldrig attackerade någon vem.
Även islam har aldrig skrek skrek rättigheter och tolerans, men tolerans muslimska
än "HAM Swordsman" amerikaner är rasistiskt att svarta,
än den franska huvudduk förbudet,
Svenska än att förbjuda Adhan,
än swiss förbjuder inrättandet av moskéer.

Att majoriteten av muslimska tolerans
Modigt muslimska minoritet.
Men det finns ingen tolerans att inte lyda Gud den Allsmäktige.
Muslim är inte en girig hund med lust kolonisera.
Muslim är inte en girig gris lust brända jorden.
Muslim är inte en apa slug som alltid sprider förtal.
Muslimer gör aldrig fiender och
Muslim Haram kör från fiender.

Tyvärr sändning skickas till Facebook eller Twiiter dig. Vi var förolämpad av det extraordinära, då vi lyfter dessa fakta och försvara vår religion. Allahu Akbar!

Källor: Blackberry Broadcast

[norwegian]
Dette er den muslimske reaksjon på filmen "Innocence av muslimer" som fornærme Allahs sendebud!

Jeg er en muslim,
Jeg er stolt over å være muslim,
fordi historien beviser ..

Det var ikke muslimer som startet den første verdenskrig.
Det var ikke muslimer som startet den andre verdenskrig.
Det var ikke muslimer som ødela Hiroshima og Nagasaki med atombomber.
Det var ikke muslimer som drepte 200 millioner North American Indian.
Det var ikke muslimer som dreper 80 millioner indiske Sør-Amerika.
Ikke muslimer Drep 90 millioner opprinnelig Australia.
Det var ikke muslimer som tok de 180 millioner mennesker i Afrika som slaver og kast 70 prosent av de som døde i Atlanterhavet.
Det var ikke muslimer som koloniserte Indonesia, Bosnia, Afghanistan, Etiopia, Tsjetsjenia, Syria og andre "..
Det var ikke muslimer som startet det gjelder Poso, Ambon, Maluku og Papua.
Ikke ærekrenke muslimske Irak med masseødeleggelsesvåpen som viste seg å være bare et foster.
Muslim er ikke en grådig gripe Midtøsten oljefelt.
Det var ikke muslimer som liker å fornærme profeten og andre religioner.

Og jeg er stolt av ..
Selv om Islam har aldri ropte ropte som en fredelig religion, men muslimer aldri angrepet noen hvem.
Selv om Islam har aldri ropte ropte rettigheter og toleranse, men toleransen for muslimske
enn "HAM Swordsman" amerikanere er rasistisk å svarte,
enn den franske headscarf forbudet,
Sverige enn å forby adhan,
enn swiss forbyr etablering av moskeer.

At flertallet av muslimske toleranse
Modig muslimsk minoritet.
Men det er ingen toleranse å være ulydige mot Gud den allmektige.
Muslim er ikke en grådig hund med begjær kolonisere.
Muslim er ikke en grådig gris begjær svidd jord.
Muslim er ikke en ape utspekulert som alltid spre sladder.
Muslimer aldri gjøre fiender og
Muslim Haram kjøre fra fiender.

Sorry sendingen sendes til Facebook eller Twiiter deg. Vi ble fornærmet av den ekstraordinære, så vi løfter disse fakta og å forsvare vår religion. Allahu Akbar!

Kilder: Blackberry sendte

[japanese]
これはアッラーの使徒を侮辱する映画 "イスラム教徒のイノセンス"にイスラム教徒の応答です!

私は、ムスリムです
私はイスラム教徒であることを誇りに思い、
歴史が証明しているため..

それは第一次世界大戦を始めた人のイスラム教徒ではなかった。
それは第二次世界大戦を始めた人のイスラム教徒ではなかった。
それは原子爆弾で広島と長崎を破壊したイスラム教徒ではなかった。
それは200百万北米インディアンを殺したイスラム教徒ではなかった。
それは80万インド南米を殺すイスラム教徒ではなかった。
イスラム教徒は9000万オーストラリア先住民を殺すわけではありません。
それは奴隷としてアフリカの180万人を取った後、大西洋に亡くなった人々の70パーセントを捨てイスラム教徒ではなかった。
それはインドネシアを植民地化したイスラム教徒が、ボスニア、アフガニスタン、エチオピア、チェチェン、シリア、他の "ではありませんでした..
それは、ポソ、アンボン、マルク州、パプアの事例を始めた人のイスラム教徒ではなかった。
だけではなく、虚構であることが判明し、大量破壊兵器を持つイラクのイスラム教徒の名誉を毀損する。
イスラム教徒は中東の油田をつかむ貪欲ではありません。
それは、預言者と他の宗教を侮辱するのが好きイスラム教徒ではなかった。

そして、私は誇りに思っている..
イスラム教は叫んだことはありませんが平和な宗教として叫んだが、イスラム教徒は誰に誰を攻撃したことはありません。
イスラム教は叫んだことはありませんが権利と寛容を叫んだが、イスラム教徒の寛容
"ハム剣士"アメリカ人は黒人に人種差別主義者ではなく、
フランスのスカーフ禁止するのではなく、
Adhanを禁止するより、スウェーデン語、
スイスはモスクの設立を禁止するよりも。

そのイスラム教徒の寛容の過半数
勇敢なイスラム教徒の少数派。
しかし、全能の神に背くする耐性はありません。
イスラム教徒は、植民地化する欲望と貪欲な犬ではありません。
イスラム教徒は、欲望が地球を焦がし貪欲な豚ではありません。
イスラム教徒は常に誹謗広がっている狡猾な猿ではありません。
イスラム教徒は敵を作り、決して
イスラム教徒ハラムは敵から実行します。

申し訳ありませんが放送は、FacebookやTwiiterあなたに送信されます。我々は、臨時で侮辱されたし、我々は、これらの事実を持ち上げて、我々の宗教を守るために。 Allahuアクバル!

出典:ブラックベリーの放送
[arabic]
هذا هو الرد إلى مسلم "البراءة من المسلمين" الذين يهينون الفيلم رسول الله!

أنا مسلم،
أنا فخور بأن أكون مسلم،
لأن التاريخ يثبت ..

لم يكن المسلمون الذين بدأوا الحرب العالمية الأولى.
لم يكن المسلمون الذين بدأوا الحرب العالمية الثانية.
لم يكن المسلمون التي دمرت هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية.
لم يكن المسلمون الذين قتلوا 200،000،000 أمريكا الشمالية الهندية.
لم يكن المسلمون الذين قتل 80 ملايين هندي أمريكا الجنوبية.
لا تقتل المسلمين 90000000 السكان الأصليين أستراليا.
لم يكن المسلمون الذين أخذوا 180 شخصا مليون أفريقيا كعبيد ومن ثم تجاهل 70 في المئة من الذين لقوا حتفهم إلى المحيط الأطلسي.
لم يكن المسلمون الذين استعمروا إندونيسيا والبوسنة وأفغانستان وإثيوبيا والشيشان وسوريا والآخر "..
لم يكن المسلمون الذين بدأوا حالة بوسو وأمبون ومالوكو وبابوا.
لا تشويه سمعة مسلم العراق بأسلحة الدمار الشامل التي تبين أنها مجرد نسج.
مسلم ليس الجشع الاستيلاء على نفط الشرق الأوسط المجالات.
لم يكن يحب أن المسلمين الذين يهينون النبي والأديان الأخرى.

وأنا فخور ..
على الرغم من أن الإسلام لم يكن أبدا صاح صاح كدين السلمية، ولكن المسلمين لم يهاجم أي شخص منهم.
على الرغم من أن الإسلام لم يكن أبدا صاح صاح الحقوق والتسامح، ولكن التسامح من مسلم
من "HAM السياف" الاميركيين السود لعنصرية،
من حظر الحجاب الفرنسية،
السويدية من حظر الأذان،
من السويسري الذي يحظر إنشاء المساجد.

أن غالبية التسامح مسلم
مسلم أقلية شجاعة.
ولكن لا يوجد التسامح في دين الله عز وجل.
مسلم ليس الكلب الجشع مع شهوة استعمار.
مسلم ليس خنزير شهوة الجشع الأرض المحروقة.
مسلم ليس القرد الماكرة التي تنتشر دائما القذف.
أبدا جعل المسلمين أعداء و
مسلم حرام تشغيلها من الأعداء.

يتم إرسال البث آسف لالفيسبوك أو Twiiter لك. ونحن إهانة من قبل غير عادية، ثم نرفع هذه الحقائق والدفاع عن ديننا. الله أكبر!

مصادر: بلاك بيري إذاعة
 1. aha... benar sekali..

  boleh berkespresi tapi tidak boleh rasis, fetis, dan fasis


  eniwei, yang soal cikeusik dan sampang itu siapa dong?


  *salaman kenal

  BalasHapus
 2. Allahu Akbar..
  siapa yang membela dan menjaga agama Allah. Insyaallah.. Allah akan membela dan melindungi orang tersebut :)

  BalasHapus
 3. allahu akbar, aku bangga sebagai muslim

  BalasHapus